Regulamin firmy

1.

Najemcą samochodu może być osoba fizyczna i prawna, mająca ukończone 21 lat, posiadająca stałe miejsce zamieszkania i stałe zatrudnienie, posiadająca ważny dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu samochodu bez podania przyczyny.
Wynajęty samochód może być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie. W przypadku kierowania samochodem przez osobę nie wymienioną w umowie, wynajmujący rozwiązuje umowę najmu w trybie natychmiastowym, a najemca zostaje obciążony karą w wysokości 2 000,00 PNZ (dwa tysiące złotych) oraz wszelkimi kosztami mogącymi wyniknąć z w/w faktu.

2.

Wynajmujący wynajmuje samochód na czas określony w umowie, przy czym najkrótszy okres najmu wynosi jedną dobę. W przypadku okresu najmu bez pisemnej zgody wynajmującego o ponad 59 min. najemca zostaje obciążony kwotą w wysokości 400,00 PNZ (czterysta złotych). Przedłużenie wynajmu bez pisemnej zgody wynajmującego o ponad 5 godz. uznaje się jako przywłaszczenie samochodu. W takim przypadku wynajmujący powiadamia Policję w celu odzyskania samochodu a najemca zostanie obciążony karą w wysokości 3 000,00 PNZ (trzy tysiące złotych). Telefonicznie przedłużenie umowy wynajmu nie jest honorowane przez wynajmującego. Obciążenie najemcy karą 3000 zł nie jest zależne od powiadomienia Policji, tylko od samowolnego przedłużenia wynajmu samochodu o ponad 5 godz.

3.

Oplata za okres wynajmu samochodu uiszczana jest z góry wg stawek obowiązujących w dniu wynajmu. Ostateczne rozliczenie następuje po zdaniu samochodu. Każda wpłata jest odnotowana w umowie najmu oraz wystawione jest pokwitowanie. Brak pokwitania i adnotacji w umowie oznacza brak uregulowania należności przez Najemcę.

4.

Najemca odbiera samochód czysty i sprawny zarówno technicznie jak i zewnętrznie. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń najemca powinien poinformować wynajmującego, który sporządzi dodatkowy protokół zawierający opis uszkodzeń, przed wydaniem samochodu. Dodatkowy protokół sporządzany jest tylko na żądanie najemcy. W przypadku braku dodatkowego protokołu uznaje się, iż samochód jest w pełni sprawny, nieuszkodzony zewnętrznie i wewnętrznie, czysty i najemca zobowiązuje się do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne uszkodzenia i zabrudzenia będą usuwane na koszt najemcy według następujących zasad: uszkodzenia mechaniczne i zewnętrzne w warsztatach autoryzowanych lub wybranych przez Wynajmującego. Ewentualne czyszczenie według stawek: mycie zewnętrzne 40 zł. odkurzanie l0 zł, czyszczenie tapicerki 120 zł. Wynajmujący nie wyraża zgody na przewożenie zwierząt w samochodzie. W przypadku złamania zakazu i zabrudzenia samochodu, przede wszystkim sierścią, najemca zostanie obciążony kwota w wysokości 120 zł (czyszczenie samochodu) oraz wszelkimi kosztami mogącymi z tego faktu wyniknąć.

5.

W razie awarii samochodu najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wynajmującego, a w przypadku nowych samochodów (nie starszych niż l rok) powiadomić Assistance. Wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów ubocznych związanych z awarią samochodu (powrotny przejazd, hotel, straty zarobkowe itp.). Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu lub w przypadku wolnego samochodu, podstawi samoch6d zastępczy. W przypadku nowych samochodów, posiadających Assistance, koszty pokrywa Assistance do wysokości i w zakresie zawartej polisy Assistance.

6.

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w najbliższej jednostce policji i uzyskania na egzemplarzu umowy poświadczenia przez policję o przyjęciu zgłoszenia oraz niezwłocznego zawiadomienia wynajmującego. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję najemca będzie likwidował na własny koszt.

7.

Najemca odpowiada materialnie w pełni wysokości za straty i szkody powstałe z jego winy (zatarcie silnika, przegrzanie silnika, uszkodzenie opony, uszkodzenie tapicerki, lusterek samochodu, zagubienie kołpaków, itp.).

8.

Szkody nie przekraczające 800 zł (osiemset złotych) w pełni pokrywa najemca.

9.

W przypadku kradzieży samochodu najemca zostaje obciążony kwota 3000 zł (trzy tysiące złotych)płatna w terminie 7 dni od daty kradzieży, chyba ze samochód został skradziony z parkingu strzeżonego. W przypadku braku kluczyk6w, dowodu rejestracyjnego samochodu lub nie założonej blokady skrzyni (jeżeli występuje w wyposażeniu samochodu) najemca zostaje obciążony kwotą 100% wartości samochodu płatną w ciągu 1 dnia od kradzieży.

10.

W przypadku kolizji, wypadku z winy najemcy, jak również w każdym przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu AC (AUTO CASCO) najemca zostaje obciążony kwotą 3000 zł (trzy tysiące złotych).

11.

Szkody nie objęte ubezpieczeniem AC. dotyczą wszelkich szkód i strat, które nie obejmuje ubezpieczenie wg warunków ogólnych, zawartych przez wynajmującego.
Dotyczy to również przestoju samochodu, który jest obliczany od momentu szkody do momentu odbioru naprawionego samochodu wg stawek obowiązujących w dniu wynajmu samochodu. W przypadku dużej szkody i decyzji sprzedaży samochodu w stanie uszkodzonym, przestój samochodu liczony jest za okres 20 dób.

12.

W przypadku utraty przez najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków samochodowych, zostanie on obciążony kosztem wymiany zamków (wg wymagań Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zawarte jest ubezpieczenie AC samochodu) oraz przestoju samochodu. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic, niezależnie od okoliczności, najemca zostaje obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi z wyrobieniem nowych tablic lub wtórnika dowodu rejestracyjnego, jak również kosztami związanymi z przestojem samochodu.

13.

W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń pokrywa najemca w pełnym zakresie. W przypadku wynajmu samochodu posiadającego polisę Assistance, koszt pokrywa polisa Assistance w zakresie, w jakim została zawarta.

14.

W przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy innego uczestnika ruchu, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu, benzyny i innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, zobowiązuje się jednak do zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy, w celu złożenia wszelkich potrzebnych dokumentów do likwidacji szkody. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną wymaganą dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.

15.

W przypadku stwierdzenia, iż użytkowany przez najemcę samochód był tankowany olejem opalowym, następuje rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym, a najemca zostaje obciążony karą w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz wszelkimi kosztami mogącymi z tego faktu wyniknąć (utrata gwarancji samochodu, wszelkie naprawy). Po sprawdzeniu takiego samochodu przez naszą firmę i stwierdzeniu w nim zawartości oleju opałowego, będzie to wystarczającym dowodem do obciążenia najemcy w/w karą (dowód: olej opalowy).

16.

Najemca oświadcza, iż w pełni przyjmuje warunki ogólne towarzystwa ubezpieczeniowego, które zawarł wypożyczający z tytułu OC i AC. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie szkody, straty, uszkodzenia, zniszczenia, brak lub kradzież pojazdu podczas jego użytkowania. Dotyczy to również pokrycia udziału własnego przy szkodach AC w wysokości 10% szkody z tytułu AC dla kierowców poniżej 26 roku życia.

17.

Całkowity brak zgody na wjazd do krajów: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Łotwa i Estonia ze względu na brak działającego tam AC. W przypadku złamania
zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 zł ( pięć tysięcy złotych) oraz wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić z tytułu braku AC
(kradzież samochodu, kolizja, wypadek itp.).

18.

Wszelkie kary i należności związane z nie opłaceniem postoju samochodu podczas użytkowania przez najemcę na płatnych strefach parkowania, ponosi najemca.
Wynajmujący udostępni organom strefy parkowania wszelkie dane najemcy (umowa najmu) w celu obciążenia karą bezpośrednio najemcy.

19.

Najemca wyraża zgodę na pobranie z kaucji i wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej urnowy. W przypadku braku kaucji Najemca zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich kosztów w terminie 7 dni.

20.

W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym Najemca upoważnia Wynajmującego do pobrania aktu zgonu w celu wypłaty świadczenia dobrowolnego ubezpieczenia NW (jeżeli takie ubezpieczenie samochód posiadał). Wynajmujący informuje, że nie wszystkie wynajmowane samochody posiadają takie ubezpieczenie. W przypadku posiadania tego ubezpieczenia. Wynajmujący w pierwszej kolejności z wypłaconego świadczenia pokrywa koszty wynikające z realizacji zawartej umowy, a pozostałą część przekaże spadkobiercom.

21.

W przypadku nie wywiązania się z w/w warunków umowy Najemca wyraża zgodę na wpisanie jego danych do tzw. CZARNEJ LISTY osób, które nie będą ponownie mogły skorzystać z wynajmu samochodu w naszej firmie. Do tych danych będą mieli dostęp tylko pracownicy Firmy.

22.

W przypadku braku podpisu protokołu odbioru przez Najemcę uznaje się jako całkowitą zgodę Najemcy z zawartymi tam uwagami dotyczącymi stanu czystości, braków i uszkodzeń sporządzonych przez pracownika firmy.

23.

Wszelkie spory, jakie mogły powstać w wyniku realizacji umowy najmu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby wynajmującego.

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych.

NA PODSTAWIE USTAWY 0 OCHRONIE DANYCH Z DN. 29.08.97r. (DZ.U.NR 133, POZ 883) INFORMUJE, ŻE PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ F.H. Szczepaniak Krzysztof, NIP: 968-063-30-67 W CELU I ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY NAJMU. MA PANI/PAN PRAWO WGLĄDU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH ZMIANY

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM ZGODY NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ W CELU MARKETINGOWYM.
ZŁOŻENIE PONIŻEJ PODPISU NIE JEST WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU.